بگرد

عنوان پروژه

  بگرد

  دسته

  موقعیت

  کلمه کلیدی

  نرخ ساعتی

  تومان200,000

  مهارت های لازم

   38 پروفایل پروفایل 38

    • تومان90,000/س
    • 7 سال
    • الهیات
    • تجارت و بازاریابی
    • تومان10,000/س
    • 5 سال
    • Microsoft PowerPoint
    • Microsoft Word
    • +6
    • تومان40/س
    • 3 سال
    • ++C
    • AJAX
    • Android
    • Bootstrap
    • +8
    • تومان1,000/س
    • 2 سال
    • امنیت اینترنت
    • +3
    • تومان10/س
    • 1 سال
    • #C
    • ASP.NET
    • ASP.NET MVC
    • CSS
    • +4
    • تومان100,000/س
    • 10 سال
    • Adobe Photoshop
    • Microsoft Office
    • +14
    • تومان200,000/س
    • 11 سال
    • ارزیابی کسب و کار
    • +12
    • تومان15/س
    • 1 سال
    • Android
    • Android SDK
    • Java
    • +3
    • تومان30,000/س
    • 5 سال
    • 3D Max
    • Adobe Photoshop
    • +11
    • تومان100/س
    • 2 سال
    • CSS
    • HTML
    • JavaScript
    • PHP
    • +1
   1 2 3 4